Счетоводни услуги

Контакт


  • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
  • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи
  • Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител
  • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
  • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите
  • Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път