Административни услуги

Контакт


  • Събиране на документи от офиса на клиента
  • On-line банкиране
  • Подаване на документи към различни институции
  • Издаване на актуални състояния
  • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
  • Деклариране на получени заеми пред БНБ
  • Преводи, регистрации и пререгистрации и други
  • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента
  • Изготвяне на договори и други документи